O topo > Kanagawa guia de vida de idiomas múltiplo - Tagalog
Sa de Gabay Pamumuhay sa Kanagawa na nakasalin sa iba't-ibang wika
[Pangkalahatang Impormasyon sa Pamumuhay]

1.Na de Kapaki-pakinabang" Impormasyon para sa mga Dayuhang Naninirahan "Kanagawa (Kanagawa Fundação Internacional) de sa
Ang Kanagawa International Foundation ay naghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa dayuhang naninirahan sa Kanagawa sa pamamagitan ng te sanggunian, website at mga brochure. Gamitin natin ito.
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_tag.pdf (por ler)
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_tagM.pdf (para a impressão)

2.KANAGAWA de INFO (Kanagawa fundação internacional)
[HP] http://www.kifjp.org/infokanagawa [E-mail] infokanagawa ★kifjp.org※★→@

3.Nakasulat sa ibat-ibang wika ang mga impormasyon ukol sa pamumuhay (Divisão Internacional, Kanagawa o Governo de Prefectural)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530

4.Pangkaraniwang Taga-salin ng Wika (Divisão Internacional, Kanagawa Governo de Prefectural, Kanagawa de MIC)
Nagpapadala ng mga taga-salin ng wika para sa serbisyong pampubliko (Pakikipanayam sa paaralan, konsultasyon sa counter ng mga lokal na tanggapan). Kailangan magbayad ng 3,000 iene para sa isang beses ang aplikante.
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530/#1

[Kalamidad]

1. Handa na ba kayo sa kalamidad? (Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_tag.pdf

2. Handy note para sa Kalamidad (Kanagawa International Foundation)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_2015.pdf (por ler)
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_A4_2015.pdf (para a impressão)

3. Paraan ng paggamit ng sa de para de nota À mão" Kalamidad (Kanagawa Fundação Internacional)"
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/tagalog_howto.pdf

[Na de Medikal Pangangalaga]

1.Questionário médico multilíngüe (comunidade internacional Kanagawa de Konandaiand amável fundação internacional)
[HP] http://www.kifjp.org/medical
Medical Qustionnaire para sa mga taong ang katutubong wika ay hindi Hapon, upang maipaliwanag sa doktor ang sakit o sugat. Maaaring mai-print-out ito mula sa website. Nakasalin rin ito sa 18 wika (salitang de Bawat Hapon sim nakasalin sa iba't-ibang wika).

2.Intérprete médico (Kanagawa de MIC, Prepektura ng Kanagawa, Mga Munisipalidad sa loob ng prepektura) 
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/447668.pdf
(Listahan ng mga Hospital na sakop ng kasunduan: Link:Kanagawa-ken o HP)
Para sa mga taong hindi katutubong wika ang Hapon, nagpapadala ng medical interpreter sa mga hospital na sakop ng kasunduan. Naiiba ang pamamaraan ng pagpapatingin at gastos sa bawat hospital. Kung nais na magpasuporta ng tagasalin ng wika, mangyaring kumonsulta sa counter ng hospital na sakop ng kasunduan gamit ang wikang Hapon.

[Edukasyon]

1.Mapa ng mga Kanagawa de sa de Salas de aula japonês (Kanagawa Fundação Internacional)
[HP] http://www.kifjp.org/classroom
Ang website na ito ay nagpapakilala ng mga[ Japanese classrooms], [Supplementary Learning Classrooms], at [Native Language Classrooms]. Mahahanap dito ang classroom na nais ninyong pasukan.

2.Konsultasyon tungkol sa Edukasyon
Konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan a pamumuhay sa loob ng paaralan ng mga anak sa iba't-ibang wika.

・Earth Plaza Konsultasyon tungkol sa Edukasyon para sa mga Dayuhan
Kanagawa Plaza for Global Citizenship
[TEL] 045-896-2972
[TEL] 045-896-2970
[HP] http://www.earthplaza.jp/forum/foreign_education
o Foro de Informação, Praça de Kanagawa para Citizenship2F Global, 1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa. 247-0007
Maaaring ipaalam ang pagpunta sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, FAX o email.
※ Mangyaring direktang alamin ang araw at oras ng konsultasyon.

・Konsultasyon tungkol sa Edukasyon para sa mga Dayuhan sa Kanagawa
NPO Kanagawa Multicultural Educational Network
[TEL] 045-232-9544 (Tagalog)
Yokohama-shi Urafune-cho Fukugo Shisetsu 10 F, 3-46, Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama-shi. 232-0034, Minami Shimin Katsudo, Tabunka Kyosei sala de estar
Maaaring ipaalam ang pagpunta sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, FAX o email.
※ Mangyaring direktang alamin ang araw at oras ng konsultasyon.

[Pagtatrabaho]

1.Manual o "Trabaho bilang Profissional da área de saúde (Kanagawa Fundação Internacional)"
[HP] http://www.kifjp.org/shuppan/leaflet

[Konsultasyon tungkol sa Pamumuhay]

1.Foreigner Consultation Counters
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/850642.pdf

2.Centro aconselhando para mulheres (CCW)
[HP] http://www.ccwjp.org/tl/
Maaring kumunsulta sa wikang Tagalog, Chinese, Korean, Portugese, Spanish, English,Thai at Hapon. Marami sa aming kasong nahawakan ay tungkol sa human trafficking at domestic violence sa pagitan ng international marriage. Kung ikaw ay may problema sa pamilya, sa pamumuhay ng single mothers at iba pang mga alalahanin at katanungan ay huwag mag atubiling sumangguni sa amin. Ang konsultasyon ay libre at kompidensyal.

[Tirahan]

1.Sa de Gabay Paninirahan ng mga Dayuhan (NPO Kanagawa Alojamento Apoio Centro para Residentes Estrangeiros, Divisão Internacional, Kanagawa o Governo de Prefectural)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html#2

2.NPO Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents
[TEL] 045-228-1752 [HP] http://www.sumasen.com
Nagbibigay suporta sa mga naghahanap ng tirahan na ang katutubong wika ay hindi Hapon. Nagbibigay rin sila ng mga payo upang malutas ang mga problemana may kaugnayan sa paninirahan.